مترجمان: دکتر میثم شفیعی رودپشتی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، ابوالفضل آخوندزاده

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۷

تعداد صفحه: ۳۵۰

قیمت: ۵۶۰۰۰۰ ریال

فصل ۱: طرح استراتژیک بازارپردازی سریع

فصل ۲: مروری بر بازارپردازی

فصل ۳: تولیدات و خدمات

فصل ۴: مشتریان و مشتری‌های احتمالی

فصل ۵: تحلیل رقابت

فصل ۶: قیمت‌گذاری

فصل ۷: توزیع و روش‌های فروش

فصل ۸: نقاط قوت و ضعف

فصل ۹: تبلیغ و ترفیع

فصل ۱۰: بازارپردازی راهبردی

فصل ۱۱: طرح بازارپردازی

فصل ۱۲: بازارپردازی و اینترنت