نویسندگان: حیدر جهان‌بخش، سیدجواد هاشمی فشارکی، علی دل‌زنده

نوبت چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 102

قیمت: 240000 ریال

فصل 1: معرفی و ساختار پژوهش

فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع

فصل 3: فرهنگ و فرآیند راهبردسازی آن در نظام شهرسازی اسلامی

فصل 4: نظام فرهنگی شهر اسلامی-ایرانی