نویسندگان: حیدر جهان‌بخش، سیدجواد هاشمی فشارکی، علی دل‌زنده

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۷

تعداد صفحه: ۱۰۲

قیمت: ۲۴۰۰۰۰ ریال

فصل ۱: معرفی و ساختار پژوهش

فصل ۲: مروری بر ادبیات موضوع

فصل ۳: فرهنگ و فرآیند راهبردسازی آن در نظام شهرسازی اسلامی

فصل ۴: نظام فرهنگی شهر اسلامی-ایرانی