اساسنامه

مقدمه : 

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني – قدس سره- درتاريخ  ۱۳۵۹/۳/۲۳مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي ، ستاد مزبور در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۵/۱۶ به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي ، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس كرد . پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اساسنامه اين نهاد در تاريخ ۱۳۶۵/۹/۱۱ مورد تجديدنظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تاكيد بر انجام فعاليتهاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد.
بار ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها در تاريخ ۱۳۶۹/۸/۲۲ مصوبه اي را به تصويب رساند كه در آن جهاددانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي ، خدماتي كشور معرفي گرديد .  در اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي فرهنگي همچنان بعهده اين نهاد مي باشد . بر مبناي اين مصوبه اساسنامه جديد جهاددانشگاهي به شرح ذيل به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

ماده اول : تعريف
جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري ، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيات امناي جهاددانشگاهي مي‌سد.

 ماده دوم : اهداف
– گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي
– توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه ، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان
– گسترش طرحهاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش

ماده سوم :
 وظايف كلي جهاد عبارت است از :
۱- تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور
۲- ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف ، ترجمه و انتشار كتب ، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي ، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي
۳- انجام دادن تحقيقات توسعه اي و كاربردي
۴- پي گيري طرحهاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي
۵- ارائه خدمات علمي – فني در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه
۶- حمايت ، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه
۷- اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علمي – كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور
۸- ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده براساس قوانين و مقررات آموزش عالي
۹- مشاركت در ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي
تبصره : خدمات علمي فني شامل : انجام دادن آزمايش هاي كيفي، بررسي پيشنهاد استانداردها ، جمع آوري و پردازش داده هاي علمي ، انتشار مدارك و داده هاي علمي ، ترويج فنون و انجام دادن مشاوره علمي و ارائه كمكهاي فني و انجام دادن خدمات بهداشتي و درماني و تشخيص پزشكي  مي شود.

ماده چهارم : اركان جهاددانشگاهي
۱- هيأت امناء
۲- شوراي علمي
۳- رئيس جهاددانشگاهي

ماده پنجم  :
هيأت امناء به عنوان عالي ترين مرجع سياستگذاري جهاد متشكل از اين افراد است :
۱- رئيس جهاددانشگاهي (رئيس هيأت امناء)
۲- وزير علوم ، تحقيقات و فناوري يا نماينده ايشان
۳- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده ايشان
۴- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يا نماينده ايشان
۵- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۶- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا يكي از اعضاء شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها به انتصاب آن شورا
۷- سه نفر از شخصيتهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي يا اعضاي هيأت علمي در جهاددانشگاهي به پيشنهاد رئيس جهاددانشگاهي و براساس ماده ۲ اصلاحي قانون تشكيل هيأتهاي امناء دانشگاهها
تبصره : احكام اعضاي هيات امناء از سوي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدت چهار سال صادر خواهد شد.

ماده ششم :
وظايف هيأت امناء عبارت است از :
۱- سياست گذاري و تعيين خط مشي كلي و تصويب برنامه هاي توسعه جهاددانشگاهي
۲- تصويب تشكيلات و نمودار سازماني جهاددانشگاهي
۳- تصويب ضوابط مالي ، معاملاتي ، اداري و استخدامي
۴- تصويب بودجه ، حسابها و ترازنامه سالانه جهاددانشگاهي و نيز تصميم گيري درباره درآمدها و قبول كمك و هدايا
۵- تصويب اساسنامه مراكز تحقيقاتي ، شركتها و مؤسسات وابسته به جهاددانشگاهي در چارچوب قوانين و مقررات جاري
۶- تصويب اصول كلي همكاري علمي و اقتصادي با ساير مؤسسات
۷- تأييد رؤساي مراكز تحقيقاتي علمي، فرهنگي و مؤسسات وابسته كه از سوي رئيس  جهاد پيشنهاد مي‌شوند.
۸- تصويب آيين نامه داخلي هيأت امناء و آيين نامه داخلي شوراي علمي
۹- نظارت و ارزيابي نسبت به حسن اجراي مصوبات هيات امناء و فعاليتهاي جهاد
۱۰- پيشنهاد تغيير در اساسنامه جهاددانشگاهي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ماده هفتم :
جهاددانشگاهي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي كند و رئيس آن به عنوان بالاترين مقام اجرايي اين نهاد بدين صورت تعيين مي شود :
– براي اولين بار، يك نفراز ميان افراد پيشنهادي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از طرف شوراي عالي انتخاب و با حكم رياست شوراي عالي منصوب مي شود .
– مدت رياست جهاددانشگاهي هر بار سه سال مي باشد .
– انتخاب رئيس جهاددانشگاهي براي دوره هاي بعد بنا به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد.

ماده هشتم :
 وظايف و اختيارات رئيس جهاد:
۱- اداره كليه امور جهاد در چارچوب اساسنامه و مقررات
۲- پيشنهاد روساي مراكز تحقيقاتي علمي و فرهنگي و مؤسسات وابسته جهاد به هيأت امناء
۳- نمايندگي رسمي جهاد در مراجع قانوني و حقوقي با حق توكيل به غير
۴- تصويب آيين نامه ها و مقررات اجرايي براساس ضوابط مصوب شوراي علمي و هيأت امناء
۵- تنظيم بودجه و تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارائه به شوراي علمي و هيأت امناء
۶- اجراي مصوبات هيأت امناء
۷- تهيه و تنظيم آيين نامه ها و ضوابطي كه بايد به تصويب شوراي علمي و هيأت امناء برسد.

ماده نهم :
به منظور تعيين خط مشي و نظارت بر فعاليتهاي علمي و پژوهشي و فرهنگي ، شوراي علمي جهاددانشگاهي تشكيل مي گردد. اعضاي شوراي علمي عبارتند از :
۱- رئيس ، معاون آموزشي ، معاون پژوهشي و معاون فرهنگي جهاددانشگاهي
۲- سه نفر از اعضاي هيأت علمي و پژوهشي ارشد جهاددانشگاهي بنا به پيشنهاد گروههاي علمي و مطابق مقررات و تعاريف مصوب آموزش عالي كشور
۳- دو نفر از صاحب نظران فرهنگي جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس
۴- دو نفر از مسئولان مراكز پژوهشي و فرهنگي وابسته به جهاددانشگاهي به انتخاب رئيس
تبصره : نحوه پيشنهاد دعوت عضويت افراد موضوع بند «۲» و نيز چگونگي تشكيل جلسات شوراي علمي مطابق آيين نامه اي است كه از طرف رئيس براي تصويب هيأت امناء پيشنهاد مي شود.

ماده دهم :
وظايف شوراي علمي بدين شرح است :
۱- تعيين سياستهاي تفصيلي و اولويتهاي پژوهشي ، آموزشي ، فرهنگي و انتشاراتي بنا به پيشنهاد مسئولان مراكز
۲- نظارت بر نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي علمي – كاربردي
۳- نظارت بر نحوه تأمين هزينه هاي تحصيلي (بورس ها) و فرصتهاي مطالعاتي
۴- تصويب آيين نامه هاي چاپ و نشر كتب، مجلات و مقالات علمي و فرهنگي
۵- تصويب مقررات عقد قرارداد ، اجراء و بكارگيري نتايج طرحهاي تحقيقاتي خدماتي
۶- اظهارنظر در مورد گزارش عملكرد سالانه جهاددانشگاهي كه به وسيله معاونان تهيه و از طريق شوراي هماهنگي به شوراي علمي ارائه مي شود .
۷- بررسي و اظهارنظر درباره مقررات استخدام و ارزشيابي اعضاي هيأت علمي وارائه پيشنهاد به هيأت امناء
۸- تصويب ضوابط نحوه فعاليتهاي مراكز فرهنگي جهاددانشگاهي و نظارت بر اجراي آن فعاليتها

ماده يازدهم :
شوراي هماهنگي به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و مديريتي و نظارت بر عملكرد واحدهاي جهاددانشگاهي ،زيرنظر رئيس تشكيل مي گردد.
اعضاي شوراي هماهنگي عبارتند از:
۱- معاونان جهاددانشگاهي
۲- مسئولان مراكز علمي و پژوهشي و فرهنگي
تبصره : نحوه تشكيل و تصميم گيري درباره وظايف شوراي هماهنگي تابع آيين نامه داخلي مصوب همين شوراست .

ماده دوازدهم :
وظايف شوراي هماهنگي بدين شرح است :
۱- فراهم كردن زمينه هاي اجرايي مصوبات هيأت امناء و شوراي علمي و همچنين آيين نامه ها و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي رئيس جهاددانشگاهي
۲- بررسي آيين نامه ها و ضوابط اجرايي جهاددانشگاهي و تهيه پيشنهادهاي اصلاحي ، طرحها و برنامه هايي كه بايد در دستور كار هيأت امناء و شوراي علمي قرار گيرد.
۳- پيشنهاد اصلاحات اداري و تشكيلاتي به هيأت امناء از طريق رئيس جهاددانشگاهي
۴- ايجاد هماهنگي بين مراكز مختلف علمي ، پژوهشي و فرهنگي
۵- بررسي و اظهارنظر در مورد نحوه اجراي آيين نامه ها و بخشنامه ها و نظارت بر عملكرد مراكز علمي ، پژوهشي و فرهنگي
۶- بررسي و اظهارنظر درمورد بودجه سالانه جهاددانشگاهي

ماده سيزدهم :
منابع اعتبارات جهاددانشگاهي عبارتند از :
۱- اعتباراتي كه همه ساله در رديفي مجزا در بودجه دولت منظور و تصويب مي شود .
۲- كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه پس از تصويب آنها
۳- وجوهي كه جهاددانشگاهي بابت ارائه خدمات ، اجراي طرحها براي سازمانها و اشخاص حقوقي و حقيقي ، فروش توليدات و مؤسسات وابسته و تجاري كردن تحقيقات تحصيل مي كند .
۴- ساير كمكها و هداياي نقدي و غيرنقدي
۵- استفاده از تسهيلات بانكها

ماده چهاردهم :
اين اساسنامه با يك مقدمه و چهارده ماده و چهار تبصره در تاريخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ به تصويب نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و جايگزين اساسنامه قبلي جهاددانشگاهي (مصوبه شماره ۳۲۱۶/دش مورخ ۱۳۶۵/۷/۲۹ شوراي عالي ) واصلاحات آن مي گردد.
قانون الحاق جهاددانشگاهي به فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي

ماده واحده :  جهاددانشگاهي به فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي ، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳ اضافه مي شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست وششم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۶/۱۰/۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

         نحوه مصرف اعتبارات تخصيصي از بودجه دولت براي امور آموزشي و پژوهشي

رئيس جهاددانشگاهي درخصوص مصرف اعتبارات مندرج در قانون بودجه ، مطابق بند ۳ ماده ۶ اساسنامه جهاددانشگاهي از شوراي عالي استفسار كرد و شوراي عالي تصويب كرد كه جهاددانشگاهي موسسه تحقيقاتي است و مي تواند كمافي السابق اعتبارات تخصيص يافته از بودجه دولت براي امور آموزشي و پژوهشي را طبق قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دريافت و هزينه كند.

تغيير عنوانهاي سازماني در آيين نامه ها و مقررات مصوب قبلي براساس آخرين اساسنامه

به معاونت پشتيباني و امور مجلس  جهاددانشگاهي اجازه داده مي شودكه با توجه به تغييرات ساختاري در آخرين اساسنامه جهاددانشگاهي ، كليه عنوانهاي جديد (از جمله عنوان رئيس جهاددانشگاهي بجاي عنوان رئيس شوراي مركزي و جانشين شوراي مركزي در آن دسته از وظايف كه به رئيس منتقل شده است و … ) را جايگزين عنوانهاي قبلي در كليه آيين نامه ها و مقررات مصوب شوراي مركزي و كميسيونهاي ذيربط نمايد . ضمناً در صورت ضرورت ايجاد تغييرات جزيي در اصل آيين نامه ها و مقررات بايد تغييرات به تصويب كميسيون اداري و مالي هيأت امناء رسانده شود.

مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797