مدت دوره : 24 ساعت ، شهریه : 275,000 تومان

تصميم گيري درخصوص پذيرش و يا عدم پذیرش يک پروژه، همواره با سوالات ز يادي در رابطه با ويژگي هاي پروژه و نتايج اجراي آن همراه بوده است. آموزش ارزیابی اقتصادی و امکان سنجی پروژه ها از طریق نرم افزار COMFAR (كامفار) ابزاري براي ارزيابي مالي پروژه هاي سرمايه گذاري است كه توسط آن ميتوان شاخص هاي مالي پاروژه ها را محاسابه و تحليل نمود و تأثير تغييرات هر يک از پارامترهاي ورودي سيستم را بر فرآيند مالي طرح بررسي كرد و در نهايت درمورد پذيرش يا عدم پذيرش پروژه، تصميم گيري نمود.

 • متقاضیان علاقه مند و آشنا با پروژه های صنعتی
 • آشنایی با ساختار پروژه هاي صنعتي
 • تشريح فرايند امكان سنجي پروژه هاي صنعتي، سرمايه گذاري و كارافريني
  مباني کارافريني،ارتباط مطالعات بازار، مطالعات فني، مطالعات مالي
  با يکديگر و جايگاه نرمافزار کامفار در اين حوزه
 • معرفي نرمافزار و ايجاد شناسنامه پروژه
  معرفي نرمافزار کامفار و سازمان طراح آن، تعريف انواع پروژه از لحا
  ساختاري، تکميل شناسنامه پروژه در سيستم
 • زمانبندي پروژه ها
  بررسي ساختار زمانبندي پروژ ه ها و نحوه صحيح تعريف فازهاي
  مختلف يک طرح، چگونگي ايجاد شکست در ساختار زمانبندي طرح
 • محصولات پروژه
  تعريف محصولات اصلي طرح، برنامه زمانبندي توليد محصولات،
  ظرفيت اسمي توليد هر محصول، محصول جانبي طرح
 • واحدهاي پولی
  تعريف کليه واحدهاي پولي مورد نياز در پروژه و همچنين تعيين
  واحد مورد نظر جهت تهيه گزارش
 • نرخ تنزيل
  تشريح مفاهيم ارزش زماني پول، نرخ تنزيل، تورم و بررسي تأثير هر
  يک بر فرآيند مالي پروژه
 • هزينه و درآمدهاي پروژه
  بررسي انواع هزينه ها در پروژه ها و تقسيمبندي آنها، تعريف درآمد
  پروژه بر اساس بازارهاي هدف طرح
 • سرمايه در گردش
  تعريف مفهوم سرمايه در گردش، سرفصل هاي آن و نقش آن در
  سرمايه مورد نياز اجراي پروژه
 •  منابع مالي پروژه
  تعريف انواع منابع تامين مالي پروژه ها و نحوه تعريف آن در نرم افزار ، توزيع
  سود تاثير آن در فرآيند مالي طرح
 • ماليات
  نحوه تعريف شرايط مالياتي پروژه در سيستم، معافيتهاي مالياتي و
  انواع مکانيزمهاي تشويقي در سيستم مالياتي
 • نتايج پروژه
  ورود به فاز نتايج و بررسي کليه جدول ها و نمودارها و مفاهيم مورد استفاده در آن
 • تحليل حساسيت
  نقش تحليل حساسيت در فرايند ارزيابي طرح ها، چگونگي بررسي
  تأثير تغييرات هر يک از پارامترهاي اصلي بر نتايج پروژه


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797