مدت دوره : 40 ساعت ، شهریه : 55,000 تومان

از آروزهاي غازین سینما، تصاوير متحرك براي بيان بصري انديشه هاي جديد و كشف
نوآوري هاي فني به كار رفت. فيلم هاي انيميشن (پويرا نمرايي) حركرت جسماني و اندامي را به گونه اي
تصويري، بازسازي مي كنند. توليد اين نوع فيلم، برخلاف فيلم زنده، از انعطاف بيشتري براي كاربرد
خلاقانه ي حركت برخوردار است؛ يعني انيميشن با كند و تندكردن حركات يا كاربرد طنزآميز آن،
مي تواند توانايي هاي جسماني را جلو ه اي اغراق آميز ببخشد. هنر انيميشن نيز، از همين جا آغاز مي شود. بر
اين اساس، رسانة انيميشن به زبان جديدي بدل مي شود و تصاويري كه در آن به كار مي رود، بسي
گسترده تر از يک سرگرم كنندة صرف است.با كاربرد انيميشن، زمان لازم براي بيان انديشه ها، به يک چندم
زمان شيوه هاي آموزشي مرسوم مي رسد و بايد پذيرفت كه انيميشن، به طور نسبي، در وادي هنر ها و به طور
كلي ارتباطات بصري، هنر تازه واردي است كه قابليت هاي گستردة آن بايد مورد توجه قرار گيرد.
iهدف از برگزاری این دوره ايجاد پتانسيل هنري در زمينة انيميشن و بالا بردن سطح شناخت تئوري و عملي نسبت به انيميشن در فراگيران

 • كليه علاقمندان كه حداقل داراي 18 سا باشند مي توانند در اين دوره شركت نمايند.
 • داشتن حداقل مدارك تمصيلي ديپلم
 • گذراندن دورة آموزشي طراحي در يک مؤسسه يا آموزشگاه با ارائه مدرك معتبر
 • شركت در يک دوره آزمون ورودي كه شامل يک بخش تئوري و يک بخش عملي است.
 •  طراحی پايه1
 • طراحی شخصيت
 • كارگاه انيميشن
 • فيلم نامه نويسی:
 • طراحی پايه2
 • طراحی شخصيت2
 • كارگاه انيميشن2
 • آشناي باtoonz
 • طراحی پايه3
 • پيچش – های پا
 • طراحی شخصيت 3
 • كارگاه انيميشن3
 • تاريخچه انيميشن
 • بدن، كيت لي؛ آموزش متحرك سازي؛ ترجمة ضوابطي، مهدي.
 • دومارشي، شرر و آميرو، روژه؛ نقاشي متحرك غیر حرفه اي و متحرك سازي؛ ترجمة سيار، پرويز؛
  سروش.
 • فرنيس، مارين؛ هنر در حركت، زيبايي شناسي انيميشن؛ ترجمة سعيديان، سارا و اكرمي شهرزاد؛ فارابي.
 • هالامي، جان و مانول ، راجر؛ فنون متحرك سازي؛ ترجمة رزاقي، مممدرضا؛ تهران: فارابي.


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797