مدت دوره : 24 ساعت ، شهریه : 97,000 تومان

از آنجايي كه خط از ميراث فرهنگي و باستاني هر تمدن و ملتري مري باشرد احيراي نهضرت خوشنويسري از
طريق آموزش شيوه هاي نوين خوشنويسي از جمله خوشنويسي با خودكار امروزه اهميت زيادي دارد. ايرن
مهم در خصوص خط فارسي موجب حفظ و ماندگاري خرط ايرانري و زيبانويسري ايرن خرط خواهرد شرد.
علاوه بر اين داشتن خط خو در هر جا و مکان علاوه بر ايجراد حرس زيبرايي شخصريت موجبرات ارتقرا
افراد را فراهم مي كن.
هدف از برگزاری این دوره آشنايي فراگيران با پيشينه پيدايش خط در دوره اسلامي
آشنايي فراگيران با خط نستعليق در حد مفردات اتصالات حرو الفبرا سطرنويسري مرتن نويسري
كتابت
ايجاد حس علاقه مندي در فراگيران براي ممارست و تمرين بيشتر خط تمريري
آموزش نموه صميح نوشتن كلمات روي خط كرسي از طريق كپي برداري از سرمشق و قلم

 • كليه علاقه مندان با هر مدرك تمصيلي مي توانند در اين كلاس شركت نمايند.
 • آشنايي با خط كرسي
 • ايستايي كلمات روی خط كرسي
 • نحوه ادای كشيده ها روی خط زمينه
 • نمودار نحوه قرار گرفتن كلمات
 • آشنايي با قواعد متن نويسي
 • فضابندی كاغذ با توجه به سطر و حروف به طور يكسان در بياض كاغذ
 • اصول فاصله گذاري سطرها در متن
 • نحوه صحيح گرفتن قلم و آشنايی با زيرنويس مناسب
 • تكنيك سرعت عمل در نوشتن خط تحريري
 • آشنايی با تك تك اتصالات حروف الفبا
 • استاد اميرخاني، كتا رسم الخط و آدا الخط.
 • استاد فلسفي، كتا كشيده.
 • استاد اسماعيلي، مهدي، كتا خط شکسته.


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797