مدت دوره : 30 ساعت ، شهریه : 85,000 تومان

از آنجا كه پوستر به عنوان يکي از پر مخاطب ترين شاخه هاي گرافيک، گستر ه اي از مخاطبين خاص و عام
را پوشش داده و اطلاع رساني مي كند، در صورت آگاهي از اصول زيبايي شناسانه و نگرش خلاق در كنار
شناخت روان شناسانه و جامعه شناسانه موضوع، آسيب هاي بصري وارد بر جامعه كاهش مي يابد و آثاري
مرتبط تر و موزون تر ارائه مي گردد. از اين رو پررورش طراحراني خلاق و داراي درايت بصرري، در ايرن
شيوه ي تبليغاتي، كه از مؤثرترين روش هاي انتقال اطلاعات به مخاطبان به شمار مي آيرد، ضرروري به نظر
مي رسد.
هدف از برگزاری این دوره آشنايي فراگيران با اصول و اطلاعات بنيادي در طراحي پوستر
آشنايي فراگيران با چگونگي برقراري ارتباط تصويري بين موضوع مورد سفارش كارفرمايان و مخاطبين

  • اصول و اطلاعات بنيادي در طراحی پوستر
  • سبك در پوستر
  • نوشتار در طراحی پوستر
  • تصوير در طراحی پوستر
  • رنگ در طراحی پوستر
  • تلفيق تصوير و نوشتار در طراحی پوستر

موناري، برونو ( 3179 )پاينده، شاهنده، طراحي و ارتباطات بصري، سروش. –
ريچارد، هوليس( 3193 )، گشايش، فرهاد، تاريخ مختصر طراحي گرافيک. –
ويليامز، روببين، خاكي، حامد نوروز (3191 )، گرافيک حرفه اي، نور.
ئي پال .تورنس، قاسم زاده، حسن، استعداد و مهارت – هاي خلاقيت و راه حل هاي پرورش آن، دنياي نور.
فيليپ بي، مگز، اعظم فراست، ناهيد، فتح ا… نوري، غلامحسين(3196) تاريخ طراحي گرافيک، سمت.

Dale Russell, color works (the yellow book), phaeton. Oxford, 1991, ISBN: 4-2713-7148-0.
– Dale Russell, color works (the black & white book), phaeton. Oxford, 1991, ISBN:0-27153-7148-0.
– David E. Carter, the little book of creativity, create ideas and how you can use them. HDI (Harper design international) 2004, ISBN: 0-06-074801-0x.
– Ira Shapiro, American showcase (illustration 2002), American showcase, 1993. ISBN: 7-78-931144-0.
– Jim Krause, design basic index, how design book, 2004. ISBN: 2-501-58180-1.
– John Horton, 3- Dimensional illustration (Awards annual) (the best in 3-D advertising and publishing word wide), Rockport. ISBN: 9-234-56496-1.
– Lynne Perrella, artists, journal & sketch books Exploring and crating personal page, quarry book, 2004. ISBN: 2-019-59253-1-
– Mark Oldach, Creativity (for graphic designers). North light book. 1995. ISBN: 3-583-89134-0.
– Massimo Vignelli.ken cato. Cato design. T & H (themes and Hudson), ltd, London, 1995. ISBN: 6-500-09248-0.
– Michel Beaumont, type, Design, Color, charavter & use, North light book, 1991. ISBN: 5-359-89134-0.
– Rikuyo-sha, Graphic design in japan vol, 10, jagda, 1990. ISBN: 1-117-89737-4.
– Shuhei- hashimoto, advertising desin in japan vol, 33, Rikuyo-sha. 1994. ISBN: 0-مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797