مدت دوره : 20 ساعت ، شهریه : 85,000 تومان

طراحان گرافيک و علاقه مندان به چاپ، نشر و بسته بندي در زمان تحصيل، آشنايي چنداني برا مسائل فني
اجرا، توليد و نظارت بر توليد پرروژه های چاپي و تبليغاتي ندارند. امرروز مديران واحد هاي توليدي و
خدماتي براي اجراي طرح هاي تبليغاتي خود فقط به طراحي اكتفا نمي كنند و از طراح انتظار دارند كه كل
پروژه را تا انتهاي كار، توليد و بر آن نظارت كند. متأسفانه در حا حاضر علي رغم وجود دو واحد درسی
چاپ ماشيني در رشتة چاپ ، نياز به آموزش هاي مکمل هنوز احساس مي شود. لذا به منظور ايجاد ارتباط
با بازار كار، كارآفريني و اطلاع رساني و همچنين تکميل دروس دانشگا هي، برگرزاري دوره ها و يا
كارگاه هاي آموزشي چاپ ضروري به نظر مي رسد.
هدف از برگزاری این دوره دانشجويان پس از گذراندن اين دوره، علاوه بر شناخت راهبردهاي تبليغاتي و نرم افزار هراي گرافيکي با
تکنيک هاي كار حر فهاي در طراحي گرافيک آشنا مي شوند.
آشنايي با اصول و مباني چاپ و بسته بندي به طور كامل و روش هاي توليد پروژه هاي تبليغاتي و پي گيري
مراحل مختلف آن
فراگيران در اين دوره با بازار كار و نحوه ی محاسبة قيمت پروژه هاي گرافيکي، تبليغاتي، نحوه ی عقد قرارداد
و نظارت بر حسن اجراي مراحل كار از نظر فني و اجرايي كاملا آشنا خواهند شد.

 • كليه علاقمندان كه حداقل داراي 39 سال باشند مي توانند در اين دوره شركت نمايند.
 • فراگيران بايدمشمول يکي از دو وضعيت ذيل باشند.
 • دانشجو يان فارغ التحصيل رشتة گرافيک
 • كارشناس طراحي يا ناظر پروژه هاي تبليغاتي شاغل در بخش دولتي يا خصوصي
 • آشنايي با بازار ايران، منطقه و جهان در ارتباط با چاپ و نشر و بسته بندی
 • نحوه تنظيم و عقد قرارداد براي اجراي پروژه هاي تبليغاتی و چاپی
 • مقدمه ای بر چاپ افست
 • آشنايی كامل با عكاسی حرفه اي( تبليغاتی و صنعتی)
 • شناخت اصول اسكن و تبديل فايل ديجيتالی و اسيتفاده از اسيتاندار د هياي
  رنگی
 • آموزش تكنيك هاي نرم افزاري براي اجراي حرفه اي( Freehand, Photoshop )
 • انجام پروژه
 • آشنايی كامل با انواع كاغذ، مقوا و نحوة محاسبة وزن و قيميت آن و
  برش هاي استاندارد
 • اصيول و رو ش هياي مختليف چياپ (افسيت، ديجيتيال، فلكسيور،
  روتوگراور و لترپرس)
 • آشنايی كامل با مراحل ليتوگرافی، فرم بندي، مونتاژ، اوزاليد و تيرام
  گذاري FM
 • آشنايی كامل با ماشين هاي چاپ )افست، ديجيتال، فلكسو و ..
  انواع پوشش ها )سلفون، يووي، ترموگرافی، لمينيت
 • روش هاي توليد جعبه به صورت استاندارد بين المللی
 • آشنايی با صحافی ) كتاب، مجله، چسب، مفتول، ترتييب، دوخيت و
  برش و…
 • اجراي پروژه هاي عملی به همراه بازديد در تمام مراحل
 • بريزي، شاپور؛ چاپ و طراحان گرافيک (در دست انتشار)
 • كتا – هاي رشتة چاپ معاونت تکنولوژي آموزشي وزارت آموزش و پرورش.
 • مشهوري؛ آشنايي با صنعت چاپ.
 • HAND BOOK OF PRINE, PUBLISHED SPRINGER


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797