مدت دوره : 40 ساعت ، شهریه : 85,000 تومان

گرافيک در عصر حاضر به مثابه هنري برخوردار از زيبايي شناسي، آميخته با ديدگاه هاي روان شناختي،
جامعه شناختي وبهره گيري از فناوري هاي نوين به ويژه رايانه و با توجه به روند رو به رشد تبليغات تجاري
سعي در ارائه راه حل هاي تبليغاتي و ارتقاي سطح سواد بصري افراد جامعه دارد و متأثر از اين فرايند شتابنده
پذيراي تغييرات زيادي بوده است. شکل گيري شا خه هاي متنوع در گرافيک دو بعدي ، سه بعدي و
متحرك از اين رو است.
دورة آموزشي گرافيک عمومي بر اساس آموزش گرايش هاي اصلي و اولية ايرن رشته از جمله طراحي
آرم، اوراق اداري، صفمه آرايي و پوستر سازي طرح ريزي شده و از حيث زيبايي شناسي و تبليغاتي، با نگاه
به فرهنگ ملي و ديني به آموزش هنر جويان مي پردازد.
هدف از برگزاری این دوره
آشنايي اوليه با رشته هاي تخصصي گرافيک كه شامل: طراحي و صفمه آرايي، طراحي هر گونه نشانه و
اوراق اداري و انتشاراتي، طراحي بسته بندي، طراحي پوستر، طراحي تبليغاتي، طراحي حروف و تصويرگري است
آشنايي اجمالي با ديگر شاخه هاي تخصصي گرافيک از جمله گرافيک محيطي، گرافيک متمركز و
چند رسانه اي ها
افزايش نگرش زيبا شناسانه و قدرت خلاقه براي رسيدن به نتيجه اي علمي، هنري با كاركردي انساني در
عرصه ي طراحي گرافيک و تبليغات در جامعه

 • كليه علاقمندان كه حداقل داراي18 سا باشند مي توانند در اين دوره شركت نمايند.
 • مبانی گرافيك1
 • بررسی و تحليل گرافيك و شاخه هاي آن
 • طراحی گرافيك2
 • مبانی گرافيك 2(رنگ)
 • خوش نويسی و طراحی حروف
 • آشنايی با نرم افزار Corel
 • تصويرسازي
 • چاپ و گرافيك
 • آرم
 • آشنايی با نرم افزار Photoshop
 • صفحه آرايی
 • عكاسی تبليغاتی
 • پوستر

منابع درسي
افشار مهاجر، كامران؛ آموزش عملي صفحه آرايي “کتاب،مجله،روزنامه،بروشور و کاتالوگ “ناشر: مولف.
ايتن، جوهانژ ؛ كتاب رنگ؛ ترجمة حليمي، مممدحسين؛ انتشارات وزارت ارشاد اسلامي.
پارامون، ج. م؛ نور و سايه در طراحي و نقاشي؛ ترجمة آذريان، افشين؛ انتشارات بهار.
تورلينک، ارنست؛ پرسپکتيو؛ ترجمة شروه، ع؛ تهران: بهار.
شي. جي وا، هيداكي؛ همنشيني رنگ ها؛ ترجمة فريا ، دهدشتي، شاهرخ و پرورپيرار، ناصرر؛ نشر كار
رنگ.
عفراوي، بهرام؛ طراحان گرافيک، كانونهاي تبليغاتي و…؛ موسسه فرهنگي هنري سي بال هنر.
عفراوي، بهرام؛ طراحان گرافيرک، كانون هاي تبليغاتي و …؛ مؤسسه فرهنگی هنري سي بال هنر . فاستر،
والتر بتي؛ طراحي به زبان ساده؛ ترجمة شروه، ع؛ تهران: بهار.
فرزان، ناصر؛ رنگ و طبيعت، رانش رنگ ها؛ انتشارات تهران.
فضائلي، حبيب ا..؛ تعليم خط ( مجموعه هنر ايران)تهران: سروش.
كس، جئورگي؛ زبان تصوير. –
گوگ وتيزر، گرهارد (3145 ) طراحي بيان خويش؛ تهران: برگ.
لاپوتور، مارسل ( 3196)صفحه آرايي؛ گشايش، فرهاد؛ تهران: لوتس.
مانته، هارالد؛ تركيب بندي در عکاسي؛ ترجمة سيار، پيروز؛ سروش.، تهران.
مشهوري؛ آشنايي با صنعت چاپ.
موناري، برونو؛ طراحي و ارتباطات بصري: رهيافتي بر روش شناسي بصري؛ ترجمة شاهنده، پاينده؛
. انتشارات سروش، 3170
هوليس، ريچارد؛ تاريخچه هاي از طراحي گرافيک؛ ترجمة مشتاقي، سيما؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد
. اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، 3193
هوهنه گر، آلفرد؛ نماد ها و نشانه ها؛ ترجمة صلح جو، علي؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ويتگنشتاين، لودويک؛ دربارة رنگ ها؛ ترجمة گلستان، ليلي؛ نشر مركزمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797