مدت دوره : 20 ساعت ، شهریه : 70 تومان

كشور ما به عنوان يكي از كشورهاي حادثه خيز و آسيب پذير جهان 6 درصد از تلفيات ناشي از وقوع حوادث
غير مترقبه را به خود اختصاص داده است. بر اساس اظهار نظر كارشناسان، در چند دهه اخیر بيش از 120
هزار نفر از مردم كشورمان بر اثر وقوع سوانح طبيعي كشته شده اند از اين تعداد حدود 76 درصد بر اثر زلزله،
13 درصد بر اثر سيل و 11 درصد بر اثر ساير بطلایاي طبيعي جان خود را از دست داد ه اند. در بخش
ساختمان سازي، استفاده از مصالح نامرغوب و نامناسب و عدم رعايت اصول مهندسي در انتخاب نوع مصالح و
انتخاب محل ايجاد بنا، از عوامل بسيار مهمي است كه به مسئله ايمني و حفظ جان انسان ها توجه كافي
نمي نمايد.

هدف :
آشنايي و توانمندسازي فراگيران با روش هاي صحيح آواربرداري

توانایي های فراگير در پایان دوره:
اصول و تكنيك هاي آواربرداري را شرح دهد.
تكنيك هاي آواربرداري را به كار ببرد.
تجهيزات عمومي و ويژه آواربرداري را شناسايي كند.
نكات ايمني در آواربرداري را تشخيص دهد.
انواع آوار و تفاوت هاي آنها را شناسايي كند.
نحوه ورود به ساختمان هاي آسيب ديده را شرح دهد.
روش هاي انتقال مصدوم از زير آوار را توضيح دهد.

تمامي افراد جامعه كه به شركت در چنين دوره هاي آموزشي تمايل داشته باشند.

ندارد

اصول جستجو و نجات

سازماندهي تيم هاي عملياتي

تجهيزات عمومي نجات

تجهيزات ويژه جستجو

آواربرداي و تكنيك هاي آن

اصول ايمني در آواربرداري

شناخت حوادث و سوانح مرتبط با آوار

شناخت انواع آوار

نحوه ورود به ساختمان هاي آسيب ديده

ثابت كردن و انتقال مصدوم

جزوه درسي ارائه شده در کلاس توسط مدرسمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797