مدت دوره : 8 ساعت ، شهریه : 80 تومان

انجام بررسي، بالا بردن دقت و كاهش خطا و همچنين صرفه جويي در زمان جهت انجام محاسبات آماري در پروژه هاي تحقيقاتي در جهان علمي امروز مورد نياز مي باشد و يادگيري آن ضرورت مي يابد.

اهداف :
توانمندسازي فراگيران در انجام محاسبات آماري توصيفي با استفاده از نرم افزار  Spss
توانمندسازي فراگيران در رسم نمودار و جداول با استفاده از نرم افزار  Spss

توانایي های فراگير در پایان دوره:
ساختار داده ها را شناسايي كند.
نحوه ورود اطلاعات به نرم افزار و تغيير اطلاعات را به درستي انجام دهد.
نكات مربوط به آمار توصيفي را شرح دهد.
اقدامات مربوط به آمار توصيفي داده ها را انجام دهد.
نحوه ترسيم منحني هادر نرم افزار را انجام دهد.

اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي كليه دانش آموختگان مقاطع كارداني و كارشناسي كليه رشته ها
تحصيلي در نظر گرفته شده است.

ندارد

ساختار داده ها

نحوه ورود اطلاعات به نرم افزار و تغيير اطلاعات

آمار توصيفي

نحوه ترسيم منحنی ها

 

چهره ئي، حقدوست (1389)، آناليز آماري در پژوهشهاي علوم پزشكي با استفاده از Spssمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797