مدت دوره : 8 ساعت ، شهریه : 100 تومان

انجام سريع و پيشرفته آزمون هاي آماري و محاسبات آماري پيشرفته با حداقل خطا و ايجاد توانمندي در آناليزهاي آماري پژوهش ها و پروژه هاي تحقيقاتي براي دانشجويان و دانش آموختگان ضروري مي باشد.

هدف:
توانمندسازي فراگيران در يافتن ارتباطات علت و معلولي، محاسبات آماري و انجام آزمون هاي آماري با استفاده از نرم افزار Spss

توانایي های فراگير در پایان دوره:
آزمون هاي آماري پارامتريك را به درستي انجام دهد.
آزمون هاي آماري ناپارامتريك را به درستي انجام دهد.

توانمندسازي فراگيران در يافتن ارتباطات علت و معلولي، محاسبات آماري و انجام آزمون هاي آماري با استفاده از نرم افزار SPSS

ندارد

آزمون هاي آماري پارامتريك

آزمون هاي آماري ناپارامتريك

 

چهره ئي، حق دوست(1389)، آناليز آماري در پژوهش هاي علوم پزشكي با استفاده از spssمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797