مدت دوره : 8 ساعت ، شهریه : 100,000 تومان

39 درصد ارتباطات ميان افراد را ارتباطات غيركلامي يا زبان بردن شكل مي دهد و از طريق بيان چهره، چشم،
حركات دست، پا، نحوه ايستادن، نشستن، راه رفتن و … علائم و نمادهايي رمزگذاري و به مخاطب مهتقل مي شرود.
مهارت در اين رمزگشايي مي تواند اثربخشي و كارآيي ارتباطات بين افراد را بهبود بخشد.از طرفي يكي از
مهم ترين خصوصيات انسان كه او را نسبت به ساير موجودات برتري مي دهد قدرت تكلم و سخن گفتن اوست. او
مي تواند با به كارگيري كلمات و جملات احساسات و نيات دروني اش را بيان كندد و ديگران را از آن آگاه نمايد.
از طرفي خواسته يا نوخواسته در فايي كه آن را سكوت و خاموشي مي ناميم تنها با زبان بدن و اجزاي آن خوانده
مي شود، به خوبي احساسي را انتقال داده يا معناي كلامي را تغيير دهد. بنابراين بكارگيري اين دو زبان در يك
جهت و راستا مي تواند به خوبي در بيان هيجانات، عواطف و احساسات به كار رود.

ندارد

تعريف و ارتباطات و انواع آن:
تعريف ارتباطات كلامي و غيركلامي و ذكر تفاوت هاي آنها باهم –
تشريح جنبه هاي پويا، ايستاي ارتباطات كلامي، جهت و شدت –
ارتباطات

قلمرو و محدوده:
قلمرو شخصي و كاربردهاي عملي فوا ل قلمرو –
تشريفات انتخاب مكان –
عوامل فرهنگي موثر بر فوا ل قلمرو

اشاره ها:
چهره و توناليته دا –
اشاره هاي كف دست و سبك هاي دست دادن –
اشاره هاي دست و بازو –
اشاره هاي دست روي ورت –
ديگر اشاره ها و حركت هاي معروف

موانع:
موانع بازو –
موانع پا

پيام ها:
پيام هاي چشمي –
پيام ها واشاره هاي مهرورزي

نشانگرها:
شكل باز –
شكل بسته –
تكنيك هاي پذيرش و عدم پذيرش –
نشانه گير بدن در حالت نشسته –
مصاحبه با دو نفر

نمايش هاي قدرت:
نمايش هاي قدرت با ندلي –
اندازه ندلي و متعلقات آن –
ارتفاع ندلي و محل قرار گرفتن آن –
طرح دفتر كار سودبخش –
بالا بردن مقام و موقعيت

بيدار مغز، علي محمد 1389. تشریفات راهبرد موفقيت، مرسل چاپ اول.مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797