مدت دوره : 8 ساعت ، شهریه : تومان

سخنراني و بيان درست، از جمله مهارت هايي است كه برخورداري از آن مي تواند پيشرفت فرد را در عرصه فعاليت هاي اجتماعي، شغلي و حتي زندگي به همراه داشته باشد. توسعه مهارت در سخنراني فقط مختص سخنرانان حرفه اي نيست. هر فردي در هر شغل و مقامي كه باشد مي تواند با كسب مهارت كافي در اين زمينه و تفهيم بهتر مقاصد خود به مخاطبان، راحت تر و سريع تر به اهداف مورد نظر دست يابد. بسيار اتفاق افتاده كه ايده يا پيشنهاد ارزنده ي فردي به دليل عدم تسلط وي در ارائه مطالب مورد قبول واقع نشده، در مقابل يك پيشنهاد ضعيف تر به دليل توانايي و تسلط پيشنهاد كننده مهر تأييد گرفته است. بنابراين توجه به اين نكته و آموزش چنين مهارتي براي همه، حائز اهميت است.

اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي تمامي علاقه مندان، رشته ها و اقشار مختلف برگزار مي شود. شرط لازم
براي گذراندن اين دوره، داشتن مدرك ديپلم مي باشد.

ندارد

اصول و مباني فن بيان و سخنراني:
– جايگاه پيام در زندگي بشر و سخنوري در پهنه تاريخ
– موقعيت هاي سخن گفتن رسمي و غيررسمي
– سخنراني يك رسانه قدرت مند
– پيامدهاي ضعف در سخنراني
– انتخاب سبك و شيوه سخنراني
– دستاوردها و مزاياي مهارت در سخنراني
– پيش نيازهاي يك سخنراني اثربخش

صدا، ارتباط و سخنوري:
– پرورش دا
– تشخيص ريتم و لحن در متن و چگونگي ارزش گذاري آن بر روي
كلمات
– شناخت آوازهاي بلند و بكارگيري آن
– سرعت دا و شنيدن داها
– كاربرد درست كلمات از لحاظ دستوري و نگارش
– داي شما در برابر جمع و نارسايي هاي آن

طراحي ارتباط و توليد پيام اثربخش:
– طراحي ارتباط، تعيين و تدوين هدف هاي پيام
– سنجش ويژگي هاي مخاطبان
– شكل دادن به محتواي پيام
– گزينش مجراي ارتباطي
– تأمين و كسب منابع مورد نياز
– حذف كاستي هاي پيام و ارسال آن
– پنج گام ا لي در طراحي سخنراني و ارتباط مؤثر

طراحي پيام با واژه ها:
كسب اطلاعات از موضوع، گردآوري و آماده سازي محتواي سخنراني –
قواعد سخن گفتن –
درباره چه چيزي سخن بگوييم –
استفاده از اقناء و برهان سازي

موضوع، هدف و مخاطب سخنراني:
انتخاب موضوع و عنوان سخنراني –
موقعيت و سازمان سخنراني –
هدف هاي سخنراني: چرا سخنراني مي كنيم –
ارزيابي و شناخت مخاطب –
گونه شناسي مخاطبان و شنوندگان –
تشخيص حالت هاي روحي مخاطبان –
آغاز و پايان اثربخش

پيام هاي غيركلامي در ارتباطات شفاهي:
چشم انداز عمومي ارتباط غيركلامي –
برخي ويژگي هاي ارتباط غيركلامي –
مجراهاي ارتباط غيركلامي –
پيام رساني بدني –
رفتارهاي فا له اي)مجاورتي( –
ارتباط آوايي)فرازباني( –
پيش بيني حالت هاي روحي مخاطبان –
چگونگي وضعيت ظاهري و بهبود آن –
تفاوت هاي فرهنگي رفتارهاي غيركلامي

فروغي، محمدعلي) 1387 (. آیين سخنوری، زوار. –
فروزفر، علي) 1388 (. اصول و فنون سخنوری، سروش.مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797