مدت دوره : 40 ساعت ، شهریه : 230,000 تومان

اکثر کارگاههای کشور از نوع کوچك و متوسط با تعداد کارگران کمتر از 25 نفر هستند و حوادث  نیز اکثراً در این کارگاهها اتفاق میافتند. با گستردگی و افزایش تعداد کارگاههای سطح کشور و وجود محدودیتهای نظارت و کنترل ایمنی در محیط کار، لزوم بكارگیری مسئول ایمنی در این کارگاهها به منظور کشف خطرات پنهان، شرایط و اعمال نا ایمن محیط کار، بهبود شرایط محیط کار و کاهش حوادث در کمترین زمان بیش از پیش احساس میشود. همچنین انجام اقدامات ایمنی همزمان با کار و بدون اتاف وقت، جلب حداکثر مشارکت و همكاری بین
کارگر و کارفرما و افزایش بهره وری و افزایش سود از مزایای مورد انتظار بكارگیری مسئولین ایمنی در کارگاههای سطح کشور میباشد. در این راستا و در اجرای آیین نامه بكارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه های سطح کشور و بر اساس شیوه نامه اباغ شده توسط معاون محترم روابط کار، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی نظام آموزشی مسئولین ایمنی کارگاه ها، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اقدام به تهیه کتابچه حاضر تحت عنوان »آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار برای مسئولین ایمنی کارگاهها « نموده است تا اصول و مفاهیم مربوط به ایمنی و سامت نیروی کار، در دسترس شرکت کنندگان و مدرسان دوره های مربوطه قرار گیرد و بصورت هماهنگ در سراسر کشور با سرفصل و محتوای یكسان تدریس گردد.

  • مسئولین ایمنی صنایع و کارگاه ها
  • ندارد

• آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی
• آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان‎‌آور فیزیکی و روش‌های کنترل آنها
• آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور شیمیایی و روش‌های کنترل آنها
• آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور ارگونومی و روش‌های کنترل آنها
• آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور بیولوژی و روانی و روش های کنترل آنها
• ایمنی کار در ارتفاع
• وسایل حفاظت فردی کار د ارتفاع
• ایمنی در برق
• شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار
• تشریح وظایف مسئول ایمنی
• آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق
• آشنایی با اصول و مبانی حریق
• واکنش در شرایط اضطرار و مدیریت بحران
• شناخت قوانین و مقررات مرتبط ایمنی و بهداشت کار
• آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش‌های پیشگیری و کنترل آنها
• اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی
• واکنش در شرایط اضطرار و مدیریت بحران
• تشریح وظایف مسئولین ایمنی
• گودبرداری،عملیات تخریب و خاکی
• شناسایی با انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترل آنهامشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797